Regulamin sklepu www.bluebellbutik.pl

I. Definicje:

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
 5. Konto – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 6. Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca – Bluebell Iwona Michalak, ul. Myśliwskie Wzgórze 1B/36, 80-283 Gdańsk, NIP 8252128755, REGON 367543348.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

II. Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.bluebellbutik.pl jest firma:

Bluebell Iwona Michalak
ul. Myśliwskie Wzgórze 1B/36, 80-283 Gdańsk
NIP: 8252128755, Regon 367543348

II. Konto

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracji z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.
 3. Zaletą posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

III. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:
  a) założenie konta z loginem i hasłem,
  b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta.
  W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 1. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 2. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 4. Sklep www.bluebellbutik.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 5. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 7. Sklep www.bluebellbutik.pl zastrzega sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.

IV. Warunki płatności

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy ING Bank Śląski: 93 1050 1979 1000 0091 1879 1897.
 3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU.

V. Termin płatności

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

VI. Wysyłka zamówienia

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – wysyłka następuje w ciągu 1-4 dni licząc dni robocze.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą wysyłka następuje w ciągu 1-4 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

VII. Dostawa zamówienia

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).
 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

VIII. Reklamacje i zwroty

 1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury zwrotu i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.
 2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@bluebellbutik.pl lub odesłać na adres: Bluebell Iwona Michalak, ul. Myśliwskie Wzgórze 1B/36, 80-283 Gdańsk. Zalecamy wysyłkę listem poleconym (rejestrowanym). Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem lub za pomocą paczkomatów.
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, należy go odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres do zwrotów: Bluebell Iwona Michalak, ul. Myśliwskie Wzgórze 1B/36, 80-283 Gdańsk wraz z dowodem sprzedaży i dołączonym formularzem zwrotu lub reklamacyjnym, które są do pobrania na stronie www.bluebellbutik.pl. Uwaga – zwroty przyjmowane są wyłącznie na powyższy adres.
 4. Koszty wysyłek w przypadku zwrotów ponosi kupujący, natomiast w przypadku reklamacji – sprzedawca.
 5. Uwaga – podstawą do zwrotu lub reklamacji jest dowód sprzedaży.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga – podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.bluebellbutik.pl oraz dowód sprzedaży. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 7. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
 8. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@bluebellbutik.pl lub pocztą polską na adres: Bluebell Iwona Michalak, ul. Myśliwskie Wzgórze 1B/36, 80-283 Gdańsk (wyjątkiem jest bielizna, która nie podlega zwrotowi).
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.